Moment geduld aub

Periodiek overleg gemeente Wijchen

Elk kwartaal heeft het bestuur van MKB Wijchen overleg met de wethouder Economische Zaken en een Accountmanager Bedrijven van de gemeente Wijchen. Via de website communiceren wij kort hetgeen is besproken. Donderdag 20 februari j.l. vond een gesprek plaats met wethouder Nick Derks en Sandra Langens namens de gemeente. Vanuit het bestuur namen Arjan Moerman en Mariëlle Stolk plaats.

Contact tussen netwerkverenigingen, Economisch platform

Kruisbestuiving tussen bedrijventerreinen loopt: wat is het voordeel voor alle partijen, dat is uitgangspunt. Voor iedereen toegevoegde waarde. Voorstel is om zo’n 2 x per jaar bij elkaar te komen in een nog te initiëren Economisch Platform, eind 2016 al genoemd door voormalig wethouder Schaap. Een startsessie kan worden georganiseerd vanuit de gemeente: waar staan we, wat willen we hiermee, waar hebben we behoefte aan en hoe kunnen we elkaar vinden. De gemeente heeft aangegeven dit te gaan initiëren.

Op het moment is de gemeente druk met het schrijven van een Economische- en Toeristische visie, zie het aparte agendapunt.

Aanbestedingsbeleid

Meermaals is deze kwestie aangehaald door het MKB bestuur. Inmiddels kunnen de in de gemeente gevestigde bedrijven aangeven dat zij in aanmerking willen komen voor het uitbrengen van offertes bij opdrachten van de gemeente. Het gaat hier niet om de Openbare en Europese aanbestedingen, deze publiceert de gemeente op Tenderned, zoals de wet voorschrijft. Bij andere (vaak kleinere) opdrachten benadert de gemeente Wijchen zelf ondernemers. Wanneer je als ondernemer hiervoor in aanmerking wilt komen kun je je aanmelden op de website van de gemeente. Hiervan ontvang je na de inschrijving online een bevestigingsmail.

In januari tijdens de brainstormsessie met MKB Wijchen leden, heeft Hans Bakker, regiomanager MKB Nederland aangegeven ervaring hierin  te hebben met andere gemeentes. Hij heeft aangeboden een keer aan te schuiven in een overleg met de gemeente. De wethouder staat hier zeer positief tegenover en er wordt een aparte bijeenkomst gepland.
Idee: vanuit MKB Wijchen bijeenkomst informatie aanbestedingen in samenwerking met de gemeente.

Nieuwsbrief – update MKB

Wat in overleg besproken is komt op de website; zoals je nu dus kunt lezen.

Toekomst MKB Wijchen

Kunnen we verder vooruit kijken en waar kan de gemeente in praktische zin een bijdrage leveren. Samen kijken in welke vorm, mede naar aanleiding van de uitkomsten van het ledenoverleg

In ALV aangegeven wat belangrijk is binnen de te organiseren bijeenkomsten; Hoe communiceren we, hoe verbinden we, Wat is de toegevoegde waarde en Hoe kunnen we die kar als hele club trekken. Doel bestuur MKB Wijchen: Actie ondernemen en doorpakken

Rol gemeente als hulp?

  • Zichtbaarheid in nieuwsbrief – reeds ingevuld
  • Aanwezigheid bij bijeenkomsten – reeds ingevuld
  • Kasteel gebruiken voor bijeenkomst MKB Wijchen na oplevering bijvoorbeeld koppelen aan groot congres?! Arjan; als suggestie meegeven aan organisatie van congres in 2021.

Subsidie SLIM vanuit overheid

Gemeente is blij dat MKB Wijchen zaken als overheidssubsidie doorgeeft aan haar leden. Ondanks dat de gemeente hierin niet kan faciliteren aangezien het een rijkssubsidie is heeft Sandra Langens wel zaken even nagekeken:

  • Aanvraag kan ingediend worden als individuele ondernemer en maar ook in samenwerkingsverband.
  • Volgens vast stramien procedure kan ook het samenwerkingsverband gecreëerd worden
  • Sluitingstermijnen:
    • Per individueel bedrijf: Twee sluitingstermijnen maart – september
    • Samenwerkingsverbanden: inschrijving juni

Bij samenwerkingsverbanden kan het opleveren: samen versterken – verbinding – vliegwiel effect… De gemeente is erg enthousiast over deze subsidie; “Een leven lang leren is belangrijk!” Meer informatie over SLIM kun je lezen op onze website.

Update Economische en Toeristische mogelijkheden

Het schrijven van de Economische- en Toeristische visie vordert; de SWOT-analyse is uitgevoerd en de bedoeling is dat beide visies voor de zomer ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Branding Wijchen

Is voortgekomen uit de gesprekstafels; 16 januari is hierover een inspiratiesessie geweest. Uitgangspunten waren “Wat is Wijchen” en “Wat beleef je daarbij?” Bureau Dix en TVAN ondersteunen hierin. Volgende stap: u bekijken: wat is nu Wijchen en wat wordt het beeldmerk daarbij. Dat breed uitdragen ook in het straatbeeld bijvoorbeeld.

Bijeenkomst startende ondernemer

1e bijeenkomst voor startende ondernemers van de gemeente op 5 februari is goed bezocht. Alle ondernemers die zich in de afgelopen 3 jaar hebben ingeschreven bij de KvK in onze gemeente zijn aangeschreven. Op deze bijeenkomst hebben Mariëlle en Arjan ook gepitcht over MKB Wijchen. Als bestuur zijn we blij met dit initiatief van de gemeente en hebben aangegeven dat we graag zien dat het jaarlijks herhaald wordt.

Rondvraag

Arjan: Kunnen wij als netwerk MKB-Wijchen invloed uitoefenen op de commissie die over selectie burgemeester gaat? Met dien verstande dat een nieuwe burgemeester ook de taak krijgt de ingeslagen weg van de gemeente inzake het ondernemersklimaat in onze gemeente voort te zetten en uit te bouwen.
Nick:  De plaatsvervangend voorzitter kun je een mail sturen vanuit bestuur MKB Wijchen.
Dit wordt in de bestuursvergadering in maart besproken.

Gerelateerd artikel over periodiek overleg met de gemeente verscheen op WijchensNieuws